foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

คำขวัญ : ลูกสตรี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาจิต เพื่อชีวิตและสังคม

ปรัชญาโรงเรียน : การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

เอกลักษณ์ : โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

อัตลักษณ์ : ใฝ่เรียนรู้

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

director1.jpg

นางสุภาวดี  อายุเจริญ

EIT-03 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

EIT03 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

     วันที่ 19 กรกฏาคม 2564  โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์  ได้รับเกียรติจากนายเศรษฐา เสนะวงษ์ ศึกษาจังหวัดตราด เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ

จังหวัดตราด ประจำปี 2564 ณ ห้องเกียรติยศ 111 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

QR Code สตรีประเสริฐศิลป์

qr facebook ss