คุณครูที่อบรมคูปองครูเสร็จสิ้นแล้ว  ขอให้จัดส่งใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ภายใน 3 วัน หลังสิ้นสุดการอบรมค่ะ 

พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้ค่ะ

   1. สำเนาคำสั่งอนุมัติไปราชการ

   2. สำเนาใบลงทะเบียนหลักสูตร

   3. ใบเสร็จค่าที่พัก

   4. ใบเสร็จค่าลงทะเบียน

   5. รายงานการเดินทาง 

 

       ด้านหลัง 

       ใบขวาง

    6. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111)   

          ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111)  ตัวอย่างจากเขตฯ

แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561

0
0
0
s2smodern
powered by social2s