วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ :

  • มุ่งมั่นบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ รักความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล

ปรัชญาโรงเรียน :

  • การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม