พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์

พันธกิจ :

      1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

      2. ส่งเสริมความเป็นไทย

      3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ :

     1. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

     2. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นไทย

     3. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ