ผลงานและความภาคภูมิใจ
นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2566 ที่สอบได้คะแนน O-NET สูงสุดแต่ละรายวิชา ของโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2566 ที่สอบได้คะแนน O-NET สูงสุดแต่ละรายวิชา ของโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
นางสาวภีรดา รัตนวงษ์ ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย ROBOTICS & VENTURES 2024
เด็กชายนวพรรษ เกษโกวิท รางวัลเหรียญเงินการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ (รอบแรก)
นางสุภาวดี อายุเจริญ ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565
IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564
นางสุภาวดี อายุเจริญ รับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566
นางสาวฐิติมา พุดซ้อน ม.4/1 เหรียญทองแดง กีฬามวยไทยสมัครเล่น
นางสุพัตรา บุญรอด ได้รับรางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทยดีเด่น ในการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น จังหวัดตราด ประจําปี 2566
นายจตุรงค์ วรรธนะเมทนี ได้รับรางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศดีเด่น(ภาษาอังกฤษ) ในการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น จังหวัดตราด ประจําปี 2566
นางสาวอัญชลี คาร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันรายการ AEON English Speech Contest 2023
ดร.วิเชียร ทรัพย์เจริญ ได้รับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อสถานศึกษา ประจำปี 2565
นางสุภาวดี อายุเจริญ ได้รับรางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565
นางจันทรา พานิชการ ได้รับรางวัลนายกสมาคมผู้ปกครองและครูดีเด่น ประจำปี 2565
นางสาวลลิล ชูช่วย ได้รับรางวัล นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2565
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ
รางวัลชนะเลิศเลิศวอลเลย์บอล หญิง กีฬานักเรียน นักศึกษา ปี 2566 ระดับจังหวัดตราด
นายอัครวินท์ หาดอ้าน ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าอบรมค่าย 1 สอวน.วิชาดาราศาสตร์
คุณครูวริศรา สุขสุวรรณ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ Best of The Best
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ได้รับรางวัลสถานศึกษาขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ ที่มีผลงานความสำเร็จที่เป็นแบบอย่างได้
นายจตุรงค์ วรรธนะเมทนี ได้รับคัดเลือกเป็นครูต้นแบบ ผู้ที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษา และการสนับสนุนการศึกษา ระยะที่ 2
นายอัครวินท์ หาดอ้าน ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนต้นแบบ ผู้ที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษา และการสนับสนุนการศึกษา ระยะที่ 2
นายอัครวินท์ หาดอ้าน ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เด็กชายไชยวัฒน์ วงษ์นามใหม่ ได้รับเหรียญการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์โลก รายการ ISSF 2023
นักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกให้เข้าค่าย 2 สอวน.ภูมิศาสตร์ ณ ศูนย์ สอวน.ภูมิศาสตร์ ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
วงโยธวาทิตโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ได้รับถ้วยพระราชทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
รางวัลยกย่อง เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันครู ประจําปี 2567
นางสุภาวดี อายุเจริญ กล่าวนำปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในวันครู จังหวัดตราด ครั้งที่ 68 ประจําปี 2567
รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2567
เด็กชายปัญญาพล วาสุกรี ได้รับรางวัลชมเชย โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2566