กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนุชจรินทร์ มหันตวารี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอารีรัตน์ วชิรธนากร
ครู คศ.3

นางยุพิน วัฒนสุวรรณ์
ครู คศ.3

นางสาวอรทัย สุระเสน
ครู คศ.2

นางลักขณา นิธิวรการ
ครู คศ.2

นางสาวพิไลวรรณ คำหมั่น
ครู คศ.2

นางสาวกนกภรณ์ สุทธิผลิน
ครู คศ.1

นางสาวประภัสสร ศิริสุข
ครู คศ.1