กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางปิยนุช อรุณรัตนา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอังคณา บุญสมพงษ์
ครู คศ.3

นางสาวอรุณนภา นพเวช
ครู คศ.3

นางสาวโอลั้ง เพ่งจินดา
ครู คศ.3

นางถัมภกา ผ่องสวัสดิ์
ครู คศ.3

นายเบญจพันธุ์ ผ่องสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางสาวเบญจพร สาคเรศ
ครู คศ.3

นางกาญจนา รองสกุล
ครู คศ.3

นางอุทัยวรรณ หอมตลบ
ครู คศ.3

นายไพฑูรย์ กองคำ
ครู คศ.3

นางสาวปรียาภรณ์ สุขถาวร
ครู คศ.3

นางปรินญาภรณ์ เกณิกานนท์
ครู คศ.2

นางชลิดา โมเรือง
ครู คศ.2

นายฉัตรชัย สุกสิ
ครู คศ.1

นางสุกัญญา แม้นชื่น
ครูอัตราจ้าง