กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุริษา เกษมราษฎร์
ครู คศ.2

นางยุพเยาว์ พิมพ์พาศรี
ครู คศ.3

นายวสันต์ กิ่งพลอยเดิม
ครู คศ.3

นางสาวอุบลรัตนุ์ ชำปฏิ
ครู คศ.3

นางสาวสุปราณี วงษา
ครู คศ.2

นางสาวกนกวรรณ ห้ากลิ่น
ครู คศ.1

นางสาวปัทมา เฟื่องภูมิ
ครู คศ.2

นางสาวจุฑามาศ ลาดวงศ์
ครู คศ.1

นายวณัฐพล แก้วพิกุล
ครู คศ.1

นายอดิศร จุลศิลธุ์
ครู คศ.1

นายปรีดี ลี้ศิริกุล
ครูผู้ช่วย

นางกรรภิรมย์ ชะเอม
พนักงานราชการ

นางสาวจีราภา อนันต์นาวี
พนักงานราชการ