กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสินชัย ภักดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางจีราภรณ์ พรมสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางสาวเจือจันทร์ น้อยจันทร์
ครู คศ.1

นายบรรณ กุลหลี
ครู คศ.1

นายเกียรติพงษ์ ชุ่มจิตต์
ครู คศ.1

นางสาวชนิตา ศรีแสงขจร
ครูผู้ช่วย