กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสายใจ ตะพองมาตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวชลิตา บุญรักษา
ครู คศ.3

นายสีขริน โชติวรรณ
ครู คศ.2

นายจตุพร พุ่มเรียบ
ครู คศ.2

นางสาวพัชรียา ทองบ่อ
ครู คศ.1

นายกฤชกนก สาคร
ครูอัตราจ้าง