กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางภาณีวรรณ เพชรรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางนุชนารถ บัวพันธุ์
ครู คศ.3

นางสโรชา นพเวช
ครู คศ.2