กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกัญญาภัทร ครุวรรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายจตุรงค์ วรรธนะเมทนี
ครู คศ.3

นางสาววริศรา สุขสุวรรณ
ครู คศ.2

นางสาวบุณญาดา บวรอภิโชติ
ครู คศ.3

นายวัลลภ พัฒนผล
ครู คศ.2

นางสาวผาณิตา ผาสุข
ครู คศ.2

นางสาวจรรยวรรธน์ พิมหะศิริ
ครู คศ.2

ว่าที่ร้อยตรีณัฐินา หอมนาม
ครู คศ.2

นางสาวกาญจนาพร บุญนพิน
ครู คศ.2

นางสาวดุสิตา เลาหพันธุ์
ครู คศ.2

นายวสุ สุขสถิตย์
ครู คศ.2

นางสาวณัฐธยาน์ บุญฤทธิ์
ครู คศ.2

นางสาวสินีณัฏฐ์ ฝักเครือ
ครู คศ.2

นายยุทธนันท์ แสนมนตรี
ครู คศ.1

นายนิคม กงนะ
ครู คศ.1

นางสาวทราวดี ภูสีน้อย
ครู คศ.1

นายวรรธนะ วิเทียนเทียบ
ครู คศ.1

นางสาวนริสา รัตนธรรม
ครู คศ.1

นางสาวพิรดา เพชรงาม
ครู คศ.1

นางสาวณัฐสุดา อันตรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวณฐพร งามจริต
ครูผู้ช่วย

นางสาวสายสุดา หนุนภักดี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเกศศิริ เตือนจิตต์
ครูอัตราจ้าง

นางสาววทิพร เครือพันธุ์
ครูอัตราจ้าง

นายวรยุทธ ชำปฏิ
ครูอัตราจ้าง

นายธวัชชัย สังข์ทอง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอารยา ทองดี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวภัทรสุดา คำแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ English Program