ข่าวกิจกรรมโรงเรียน
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู และนักเรียนแกนนำ เพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2567
 วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นางสุภาวดี อายุเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ มอบหมายกลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการจัดอบรมหลักการของโรงเรียนคุณธรรมเชิงฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ได้รับความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนร่วมกันจัดทำโครงงานคุณธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2567,22:20   อ่าน 30 ครั้ง