การรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2567
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 330) 26 มี.ค. 67
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป กลุ่มการเรียนศิลป์-ทั่วไป , ศิลป์-ภาษาจีน และศิลป์-คณิต ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 367) 26 มี.ค. 67
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 1034) 26 มี.ค. 67
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 878) 26 มี.ค. 67
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 250) 20 มี.ค. 67
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 312) 19 มี.ค. 67
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 275) 19 มี.ค. 67
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 479) 17 มี.ค. 67
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 881) 17 มี.ค. 67
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 791) 17 มี.ค. 67
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 442) 15 มี.ค. 67
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 190) 15 มี.ค. 67
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 253) 15 มี.ค. 67
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 346) 15 มี.ค. 67
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ / ภาษาญี่ปุ่น - ภาษาเกาหลี - ภาษาเยอรมัน - ภาษาอังกฤษ (Spacial Program Language : SPL) ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 142) 27 ก.พ. 67
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (Special Program Science - Math - English : SPS) ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 102) 27 ก.พ. 67
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (SMTE) ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 94) 27 ก.พ. 67
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP ) ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 79) 27 ก.พ. 67
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (SMTE) ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 111) 20 ก.พ. 67
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 65) 20 ก.พ. 67
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ (Special Program Science - Math - English : SPS) ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 60) 16 ก.พ. 67
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ / ภาษาญี่ปุ่น - ภาษาเกาหลี - ภาษาเยอรมัน - ภาษาอังกฤษ (Spacial Program Language : SPL) ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 56) 16 ก.พ. 67
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (SMTE) ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 38) 16 ก.พ. 67
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP ) ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 42) 16 ก.พ. 67
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (SMTE) ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 48) 16 ก.พ. 67
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 41) 16 ก.พ. 67
ระเบียบการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 114) 07 ก.พ. 67
ระเบียบการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทห้องเรียนทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 146) 07 ก.พ. 67
ระเบียบการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 56) 07 ก.พ. 67
ระเบียบการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2567 (อ่าน 64) 06 ก.พ. 67
วิดิโอการรับสมัครนักเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567 (อ่าน 42) 06 ก.พ. 67