ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
28 มิ.ย. 67 ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตคิดอย่างพอเพียง
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
23 มิ.ย. 67 ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน)
22 มิ.ย. 67 ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ระดับ ม.ต้น (สานสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน)
19 มิ.ย. 67 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ม.1
13 มิ.ย. 67 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567
08 มิ.ย. 67 ถึง 09 มิ.ย. 67 อบรมอาสายุวกาชาด
07 มิ.ย. 67 อบรมโครงงานคุณธรรมครูและนักเรียน
ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
16 พ.ค. 67 เปิดภาคเรียนที่ 1/2567
13 พ.ค. 67 ถึง 15 พ.ค. 67 เรียนปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2567
วิชาการ
08 พ.ค. 67 อบรมจิตวิทยาวัยรุ่น ครู ม.ปลาย
07 พ.ค. 67 อบรมจิตวิทยาวัยรุ่น ครู ม.ต้น
31 มี.ค. 67 มอบตัว ม.4
มอบตัว ม.4
วิชาการ
30 มี.ค. 67 มอบตัว ม.1
มอบตัว ม.1
วิชาการ
29 มี.ค. 67 ม.3, ม.6 รับใบจบ
วิชาการ
27 มี.ค. 67 ประกาศผลคัดเลือก+รายงานตัว ม.1 วันที่ 27 มี.ค.67
ประกาศผลคัดเลือก+รายงานตัว ม.1 วันที่ 27 มี.ค.67
วิชาการ
24 มี.ค. 67 สอบคัดเลือก ม.4 วันที่ 24 มี.ค.67
สอบคัดเลือก ม.4 วันที่ 24 มี.ค.67
วิชาการ
23 มี.ค. 67 สอบคัดเลือก ม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
สอบคัดเลือก ม.1 วันที่ 23 มี.ค.67
วิชาการ
18 มี.ค. 67 ประกาศผลสอบปลายภาค 2/66
ประกาศผลสอบปลายภาค 2/66
วิชาการ
09 มี.ค. 67 ถึง 13 มี.ค. 67 รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567
รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567
วิชาการ
04 มี.ค. 67 ถึง 08 มี.ค. 67 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 /2566
ม.1 , ม.2 , ม.3 , ม.4 , ม.5
วิชาการ
03 มี.ค. 67 สอบ O-NET ม.6 ระบบ Digital รอบ 4
สอบ O-NET ม.6 ระบบ Digital รอบ 4
ห้องคอม 514,523,525
03 มี.ค. 67 มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม. 1 , 4
มอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม. 1 , 4
02 มี.ค. 67 สอบ O-NET ม.6 ระบบ Digital รอบ 3
สอบ O-NET ม.6 ระบบ Digital รอบ 3
ห้องคอม 514,523,525
01 มี.ค. 67 ประกาศผล/รายงานตัว/ ห้องเรียนพิเศษ ม.4/ม.4 ภายใน
ประกาศผล/รายงานตัว/ ห้องเรียนพิเศษ ม.4/ม.4 ภายใน 
วิชาการ
29 ก.พ. 67 ปัจฉิมนิเทศ ม.6
26 ม.ค. 67 ถึง 28 ม.ค. 67 ค่ายพักแรมยุวกาชาด ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566
02 ม.ค. 67 ถึง 05 ม.ค. 67 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 /2566
12 ธ.ค. 66 ถึง 15 ธ.ค. 66 กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566