กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายฉัตรชัย ศรีประเสริฐ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรุ่งรัตน์ เขียวแก้ว
ครู คศ.3

นางสาวจรรยา ศรีสังข์งาม
ครู คศ.3

นายมานะ เทพรัก
ครู คศ.3

นางสาววรรณภา บุญธรรม
ครู คศ.3

นางพัชรียา นะทีวาส
ครู คศ.3

นางสาวลลิดา กูลนรา
ครู คศ.3

นายดำรัส พลเมือง
ครู คศ.3

นางสาวชไมพร อุดมญาติ
ครู คศ.3

นางสาวนรีรัตน์ เจริญสุข
ครู คศ.3

นาสาวดำรัสศิริ สัจจาธรรม
ครู คศ.3

นางสาวกัลยาพร โพธิ์สลัก
ครู คศ.3

นางสาวกรรณิการ์ ขุนสนธิ
ครู คศ.2

นายอาคม สุวรรณประเสริฐ
ครู คศ.2

นายสมนึก เจริญสมบัติ
ครู คศ.2

นางสาวพนิดา อภิบาล
ครู คศ.1

นางสาววรรษมน เฟื่องเกษม
ครู คศ.2

นายพิเชษฐ์ ปุเลชะตัง
ครู คศ.1

นายชนิสร ชอบธรรม
ครู คศ.1

นาสาวนภัทร อ่าวเกษม
ครู คศ.1

นางสาวสุภาภรณ์ แก้วบุตรดี
ครูผู้ช่วย

นายนริศร์ ญาติสังกัด
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐณิชา เวียงเงิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวคุณัญญา เจริญสว่าง
พนักงานราชการ

นางรณิดา อรุณรัตนา